Vilkår og retningslinjer

Her kan du læse vilkår for abonnementsaftale og kundekonto i Ollerup Skerninge Gymnastik- og Idrætsforening.

Køb og betaling af abonnementsaftaler

 • Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at OllerupSkerninge G & I er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 • Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at OllerupSkerninge G & I må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal eller år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. OllerupSkerninge G & I er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
 • Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 • Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af OllerupSkerninge G & Ieller kunden. Opsigelse kan ske med 2 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode.
  Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.
 • Abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra OllerupSkerninge G & Iændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 • Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
 • Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at OllerupSkerninge G & I er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 • Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at OllerupSkerninge G & I må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal eller år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. OllerupSkerninge G & I er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
 • Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 • Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af OllerupSkerninge G & Ieller kunden. Opsigelse kan ske med 2 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode.
  Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.
 • Abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra OllerupSkerninge G & Iændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 • Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Behandling af personoplysninger

 • OllerupSkerninge G & I har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. OllerupSkerninge G & I indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse. 
 • De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
 • Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
 • Ved handel gennem webshoppen på www.ollerupskerninge.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre OllerupSkerninge G & I, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 • Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
 • I overensstemmelse med Persondataloven, vil OllerupSkerninge G & I som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
 • En registreret kan til enhver tid over for OllerupSkerninge G & I gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kundekonto

 • Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.
 • For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved OllerupSkerninge G & I have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.
 • Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra OllerupSkerninge G & I trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.
 • På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at OllerupSkerninge G & I er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 • Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. 50, som dækker OllerupSkerninge G & Iomkostninger ved transaktionen.
 • For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret

 • I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Tilbagebetaling

 • Kunden kan til enhver tid inden udløb af Aftalen og i op til 1 år efter udløb af Aftalen vælge at få et retsbeløb indestående på medlemskontoen udbetalt/returneret. Restværdien udbetales altid til den pålydende værdi og gebyrfrit.
 • For returnering af ubrugte beløb skal Kunden enten anmode herom under login medlemsfunktionerne eller fremsende skriftlig anmodning, evt. via e-mail, med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Hæftelse og ansvar

 • OllerupSkerninge G & I hæfter som udgangspunkt overfor Kunden for tab, som følge af andres uberettigede anvendelse på medlemskontoen. Dog hæfter Kunden selv med op til kr. 1.100,00 for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af midlerne på medlemskontoen, hvis den uberettigede brug er sket med anvendelse af den personlige adgangskode. Kunden hæfter dog med op til kr. 8.000,00 hvis OllerupSkerninge G & I godtgør, at den uberettigede brug er sket med anvendelse af adgangskoden og (1) Kunden har undladt at underrette OllerupSkerninge G & Isnarest muligt efter at have fået kendskab til, at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab, eller (2) kunden har overgivet adgangskoden til tredjemand, der har foretaget den uberettigede anvendelse uden at forholdet er omfattet af afsnittet nedenfor eller (3) Kunden i øvrigt ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

 • Kunden hæfter dog i alle tilfælde og uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Kunden har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at (1) træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige adgangskode mod at komme i tredjemands varetægt, (2) anvendt adgangskode i strid med disse vilkår eller (3) undlader at underrette OllerupSkerninge G & Isnarest muligt efter Kunden bliver opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af midlerne på medlemskontoen. Kunden hæfter også uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor OllerupSkerninge G & Igodtgør, at Kunden har oplyst adgangskoden til den, der har foretaget den uberettigede brug, og det er sket under omstændigheder, hvor kunden indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Oplysninger om udbyderen af kontobetaling ordningen

OllerupSkerninge G & I er den juridiske udbyder af kontobetaling ordningen. OllerupSkerninge G & Ifulde oplysninger og kontaktinformation er:

OllerupSkerninge G&i
Mads Hansens vej 10
5762 Vester Skerninge
CVR 41701854
info@ollerupskerninge.dk